Observatie

Observatie

Bij Kinderpaleis Poort worden kinderen regelmatig door de pedagogisch medewerkers geobserveerd. Deze observaties kunnen verschillende doelen dienen. Allereerst zijn er de reguliere observaties, deze worden gebruikt om een dossier over de ontwikkeling van een kind te vormen. Maar soms kan er ook een aanleiding zijn om een kind specifieker te observeren. Bijvoorbeeld als een kind afwijkend gedrag vertoont ten opzichte van de andere kinderen.

Door middel van verschillende observatiesystemen houden wij de ontwikkelingen van een kind nauwlettend in de gaten:

  • Door middel van het Uk & Puk volgsysteem volgen wij de ontwikkelingen van een kind in de leeftijd van nul tot vier jaar. Het is een hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van een kind te kijken. De pedagogisch medewerker kan hierdoor doelbewust bij het niveau van het kind aansluiten.
  • Dagelijks worden kinderen gepland en ongepland geobserveerd. Iedere dag beginnen we met bewust een moment te nemen om naar een kind te kijken dat net is gebracht. Hierbij maken we een inschatting van hoe het kind vandaag in zijn vel zit. In combinatie met de informatie van ouders krijgen we zo een beeld van het welbevinden van het kind. Mochten hier opvallende punten uit voortkomen, dan worden deze kort met de collega op de groep besproken.
  • Gedurende de rest van de dag nemen wij regelmatig een moment om individuele kinderen of een groepje kinderen te observeren, om zo bewust te kijken naar het welbevinden en de ontwikkeling. Als er opvallende dingen zijn, bespreken de aanwezige pedagogisch medewerkers dit kort met elkaar en aan het einde van de dag met de ouders. We bespreken dan of dit gedrag een incident is en of het problemen voor het kind zelf of voor andere kinderen oplevert. We spreken af of we dit in de gaten moeten houden, actie gaan ondernemen en zo ja, welke actie?
  • Daarnaast maakt Kinderpaleis Poort gebruik van verschillende observatieformulieren. Deze worden twee keer per jaar ingevuld en aan de hand van deze formulieren worden de ouders op gesprek uitgenodigd om de voortgang te bespreken. Zowel de KDV als de BSO werken met deze formulieren, echter verschillen deze van elkaar omdat zij verschillend opgesteld zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen.