Pedagogisch beleid

Omgang tussen verzorgers en kinderen

Binnen het pedagogisch plan dienen ook de omgangsvormen tussen verzorgers en de kinderen nadrukkelijk te zijn vastgelegd. Kinderpaleis Poort streeft ernaar de omgang tussen verzorgers en kinderen vooral te baseren op wederzijds respect en goede communicatie. Er wordt naar de kinderen geluisterd, verzorgers doen actief mee met de verschillende activiteiten, de kinderen worden vermaakt of krijgen juist rust aangeboden na een lange schooldag. Wij willen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, zodat zij zich op een verantwoorde wijze kunnen ontplooien tot unieke individuen.

Omdat kinderen weten wat ze aan een verzorger van Kinderpaleis Poort hebben, draagt dat bij aan het gevoel van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid. De verzorgers trachten de kinderen te begeleiden in de ontwikkeling op lichamelijk, verstandelijk, sociaal/emotioneel en creatief vlak door hen te stimuleren en te sturen. Zo wordt ook hun kennis vergroot.

Lees hier het gehele Pedogogisch beleid van Kinderpaleis Poort

Pedagogische visie

Kinderopvangorganisatie Kinderpaleis Poort uit Almere heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, in een voor hen veilige, vertrouwde omgeving, onder deskundige leiding en op basis van een door Kinderpaleis Poort ontwikkelde pedagogische visie, op te vangen, te verzorgen en te begeleiden.

Onze visie op kinderopvang in het kort:

  • Een deugdelijk zorgsysteem
  • Een kinderopvang die voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen
  • Een goed functionerende medezeggenschapsstructuur voor de ouders
  • Volledige service
  • Algemene toegankelijkheid

Kinderpaleis Poort onderscheidt zicht op het gebied van opvoedkundige aspecten, denkende aan:

Veiligheid: Kinderpaleis Poort is een veilige basis waar kinderen op een ontspannen manier zichzelf kunnen zijn.
Persoonlijke competentie: Het ontwikkelen van persoonskenmerken zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid en veerkracht.
Sociale competentie: Het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot de omgang met andere mensen.
Waarden, normen en cultuur: Het zich eigen maken van de Nederlandse cultuur en de hier geldende waarden en normen.

Waarom leggen we de nadruk op bovenstaande aspecten?

In de praktijk blijkt dat bij veel kinderopvangcentra kinderen letterlijk opgevangen worden. Omdat de nadruk vaak eerst op de activiteiten wordt gelegd, gaat het individuele aspect al snel verloren. Kinderpaleis Poort is van mening dat een naschoolse opvang eerst een verlengstuk van thuis moet zijn en vult deze situatie vervolgens aan met dergelijke activiteiten. Kinderpaleis Poort creëert op deze manier een stabiele situatie voor u en uw kind.

Persoonlijke aandacht staat voorop. Door voldoende persoonlijke aandacht hoopt Kinderpaleis Poort dan ook te bereiken dat het kind zich zo op zijn of haar gemak voelt, dat het ook in de groep goed functioneert als eigen persoonlijkheid.

locatie